środa, 29 marca 2017

Odpust

Zeszło niydziela u nos na Halymbie my mieli łodpust.

Łodpust - fotka z 2013

S tym łodpustym to je sprawa doś skomplikowano. No bo tak: Naszo fara mo we mianie "Boże Narodzynie". Ale to je take wielge świynto, że ło łodpuście żodyn by wtedy niy pomyśloł. Trza tyż na to popatrzeć z tyj strony, że jak sie ludzie pojedzom siymiyniotki, ryby, makowek i moczki, to fto by tam jeszcze kupioł łodpustowe pierniki?

Skuli tego, że żeby boło Boże Narodzynie, nojprzod 9 miesioncow przodzi musiało być Zwiastowanie, czyli Świynto Paniynka zaczła być przi nadziei. Sie porachujcie - za trzi świerci roku bydzie Wilijo. I to właśnie u nos świyntujymy!  

Jak świyntujymy łodpust?

We kościele idzie iś na Suma, a po połedniu jeszcze je niyszpor.

Kole kościoła momy romel. Na budach idzie kupić paspatrony do szczylanio, roztomajte graczki, balony abo fyrloki do bajtli. A jo nojbardzij lubia iś na sztand do Widerow i sie kupić makrony, kulki, pierniki i inksze maszkety. 

Łodpustowe maszkety

 Ale to je dobre po połedniu s kawom. Ale to je dobre!
S Panym Bogiym
wtorek, 28 marca 2017

Garść dobrych wiadomości

 • Agencja Moody's podwyższyła szacunek PKB Polski na 2017 r. z 2.9 do 3,2 proc. rdr KLIK

 • Śląscy naukowcy opracowali antybakteryjny materiał stosowany w druku 3D KLIK

 • Gruzini mogą do nas przyjechać bez wizy KLIK

 • Rodzi się w Polsce coraz więcej dzieci KLIK

 • Złotówka trzyma się mocno KLIK

 • W Londynie kobiety - muzułmanki wyraziły solidarność z ofiarami zamachu terrorystycznego KLIK

 • U nas na ogródku wiosna się przebija: 

Pączki bzuPozdrawiam

niedziela, 26 marca 2017

Ewangelijo po Ślonsku #27

Podle Jona:

Jezus szoł i zoboczoł chopa ślepego łod urodzynio.

Ucznie Go spytali: "Fto nagrzyszoł, że sie urodzioł ślepy - łon czy jego łojce?" Jezus łodpedzioł: "Ani łon niy nagrzyszoł, ani jego łojce, ale sie tak porobioło, coby sie wyłonaczyły sprawy Pon Bóczka". Trza nom łonaczyć dzieła tego, kery Mie posłoł, póki je dziyń. Jak sie zećmi, żodyn niy bydzie mog łonaczyć. Jak dugo Jo je na świecie, Jo je światłościom świata."

Jak to rzeknoł, splunoł na ziym, zrobił maras ze śliny i naszmarowoł łoczy ślepca i mu pedzioł: "Idź sie umyj we żabioku Siloam" - co łoznaczo: Posłany. No toż łon poszoł, umoł łoczy i prziszoł curik, ale już wszyjsko widzioł.A sonsiady i ci co go przodzi widzieli jak fechtowoł jako żebrok, godali: "Czy to niy ma tyn, co sam siedzioł i fechtowoł?" Jedni godali: "Ja, to je tyn istny", a inksze: "Niy, łon je ino na tamtego podany". Łon zaś godoł: "Ludzie, to je jo".

Godali zaro do niego: "Jak ci sie łoczy łotwarły?"

Łon łodpedzioł: "Chop, co Go mianujom Jezusym, zrobioł maras, pomazoł moje łoczy i mi pedzioł: "Idź sie umyj we żabioku Siloam." No to jo poszoł, umyłech sie i widza. Spytali: "Kaj Łon je?" "Niy wiym" łodpedzioł.

Zakludziyli tego chopa, co kwila tymu boł ślepy, do faryzeuszow. A trza wiedzieć, że we tym dziyń, jak Jezus zrobioł maras i mu łotwar łoczy, boł szabat. I zaś faryzeusze zaczli go pytać, jak sie to wszyjsko wyłonaczyło. Pedzioł im: "Pomazoł mi łoczy marasym, a jak żech sie umoł, toch już widzioł".

Nikerzy ze faryzeuszow pedzieli: "Tyn chop niy ma łod Pon Bóczka, bo niy świynci szabatu". Inaksze pedzieli: "Ale jak grzysznik może łonaczyć take cuda?" No i sie powadziyli. Toż jeszcze roz spytali ślepca: "A co ty ło Nim rzekniesz, dyć ci łotwar łoczy?" "To je prorok" łodpedzioł.

Żydy jednak niy wierzyli, że boł ślepy i tera widzi, aż posłali po jego łojcow i ich pytali: "To je wasz syn i godocie, że łon boł ślepy łod urodzynio? No to jak to je możliwe, że tera widzi?" Jego łojce tak łodpedzieli: "Ja, to je nasz syn i łon boł ślepy łod urodzynio. Ino niy wiymy jak sie to wyłonaczyło, że tera widzi i fto mu łoczy łotwar. Ale spytejcie sie jego samego. Mo juz swoje roki, to niych godo za sia". Tak pedzieli jego łojce, bo sami sie strachali Żydow. No bo Żydy już uznali, że jak wtoś uzno Jezusa za Mesyjosza, to go wyciepnom ze synagogi. Bez toż pedzieli, że mo swoje roki i majom go samego spytać.

No to zaś zawołali tego, co boł ślepcym i mu pedzieli: "Pokwol Pon Bóczka. Bo my wiymy lepij, że Łon je grzysznik". Łon łodpedzioł: "To czy łon je grzysznik, to jo tego niy wiym. To co wiym, to boł żech ślepy, a terozki widza". No to mu rzekli: "Co Łon ci wyłonaczoł, że terozki widzisz?" Łodpedziol im: "Dyć już żech wom tyla razy godoł, ale wy mie niy suchocie. Niy robcie mie za błozna. No chyba, że kcecie tyż łostac Jego uczniami?"

No toż go spieroniyli i pedzieli: "To chyba tyś je Jego uczniym, bo my som uczniami Mojżysza. My wiymy, że do Mojżysza godoł Pon Bóczek. A skond Tyn istny sie wzion, to my niy wiymy".

Na to im łodpedzioł: " A niy ma to dziwne, że wy niy wiycie skond Łon je, a mie łotwar łoczy. Dyć wiymy, że Pon Bóczek niy wysuchuje grzysznikow, ale za to wysuchuje kożdego, co Go kwoli i dowo pozor na Jego wola. Łod setek rokow żodyn niy słyszoł, coby ftoś łotwar łoczy ślepymu łod urodzynio. Jakby tyn chop niy boł łod Pon Bóczka, niy doł by rada tego wyłonaczyć".

Toż mu rzekli: "S ciebie tyż je pieroński grzysznik, toż sie niy mondrzyj". I wyciepli go raus.

Jezus usłyszoł, że go wyciepli i jak go trefioł, to sie go spytoł: "Czy ty wierzysz we Syna Człowieczego?" Łon łodpedzioł: "A fto to je Ponie, cobych mioł w Niego uwierzyć?" Pedzioł mu Jezus: "To je Jo, Tyn kerego widzisz, kery s tobom godo". Łon zarozki łodpedzioł: "Ja, wierza, Ponie!" i pod na klynczki.

A Jezus rzek: "Jo prziszoł na tyn świat, coby sam zrobić sond, coby ci, kerzy som ślepi, łoboczyli na łoczy, a ci kerzy widzom, łostali ślepcami. Podsuchali to niykere z faryzeuszow, kere z Nim byli i padajom do Niego: "Możno i my som ślepe?" Jezus im pedzioł: "Jakbyście byli ślepe, to niy mielibyście łod tego grzychu, ale skuli tego, że godocie: "Widzymy", wosz grzych porzond trwo.
S Panym Bogiym  
sobota, 25 marca 2017

Papież o Unii Europejskiej

Wczoraj wieczorem Papież Franciszek spotkał się w Kaplicy Sykstyńskiej z szefami państw i rządów Unii Europejskiej w przeddzień 60 rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich, czyli de facto utworzenia Zjednoczonej Europy.
 
Europa pod Sądem Ostatecznym

Papież powiedział wczoraj bardzo ważne słowa najpierw o idei Unii Europejskiej:

Ojcowie założyciele przypominają nam, że Europa nie jest zbiorem zasad, których należy przestrzegać, podręcznikiem protokołów i procedur, których należy przestrzegać. Jest ona życiem, sposobem pojmowania człowieka wychodząc od jego transcendentnej i niezbywalnej godności, a nie tylko zbiorem praw, których należy bronić, albo żądań, których trzeba dochodzić. 

A pierwszym elementem żywotności europejskiej jest solidarność. (...) Z solidarności rodzi się zdolność do otwarcia się na innych. „Nasze plany nie mają charakteru egoistycznego”, powiedział niemiecki kanclerz Adenauer. „Nie ulega wątpliwości, że kraje, które łączą się ze sobą (...), nie zamierzają izolować się od reszty świata i wznosić wokół siebie przeszkody nie do pokonania” – wtórował mu francuski minister spraw zagranicznych, Pineau.

W świecie, który dobrze znał dramat murów i podziałów, bardzo wyraźne widziano znaczenie pracy na rzecz Europy zjednoczonej i otwartej oraz wspólną wolę starania się o usunięcie tej nienaturalnej bariery, która dzieliła kontynent od Bałtyku po Adriatyk. Jakże wiele trudu położono, aby obalić ten mur! A mimo to zatracono dziś pamięć tego trudu. Stracono też świadomość dramatu rozdzielonych rodzin, biedy i nędzy, jaki spowodował ten podział. Tam, gdzie pokolenia pragnęły zobaczyć upadek narzuconej wrogości, obecnie mowa jest o tym, jak nie wpuścić „zagrożeń” naszych czasów: począwszy od długiej kolumny kobiet, mężczyzn i dzieci, uciekających od wojny i biedy, proszących jedynie o możliwość przyszłości dla siebie i dla swoich bliskich.

W luce pamięci charakteryzującej nasze dni, często zapominamy także o innej wielkiej zdobyczy, będącej owocem solidarności wyrażonej 25 marca 1957: najdłuższym okresie pokoju w ostatnich wiekach.


Papież zakreślił też wizję, która przestrzega przed zagrożeniami i ukazuje sens istnienia i rozwijania projektu europejskiego:

Solidarność nie jest tylko dobrym postanowieniem: charakteryzuje się konkretnymi faktami i gestami, które zbliżają do bliźniego niezależnie od tego, w jakim stanie się on znajduje. Natomiast populizmy, przeciwnie, rozkwitają właśnie z egoizmu, który zamyka w wąskim i duszącym kręgu, który nie pozwala na przezwyciężenie ograniczoności swoich myśli i „spojrzeniu dalej”. Trzeba zacząć myśleć w sposób europejski, aby uniknąć zagrożenia przeciwstawnego szarej jednolitości, czyli triumfu partykularyzmów. Do polityki należy takie idealne przywództwo, które będzie unikało wykorzystywania emocji do uzyskania konsensusu, ale wypracowywałoby raczej, w duchu solidarności i pomocniczości takie polityki, które spowodują wzrost całej Unii w harmonijnym rozwoju, tak aby ci, którzy biegną szybciej, mogli trzymać za rękę zdążających wolniej, a ten któremu trudniej, był nastawiony na dotarcie do tych, którzy znajdują się na czele.


To tylko fragmenty. Warto zapoznać się z całym przemówieniem Franciszka: KLIKPozdrawiam
czwartek, 23 marca 2017

Aborcja w Rudzie Śląskiej

Wczoraj wieczorem przeczytałem przykrą informację, iż nasz szpital w Rudzie Ślaskiej na Goduli w roku 2016 przeprowadził 98 aborcji i to oznacza, że był na "drugim miejscu" spośród wszystkich placówek z całego kraju w tej tragicznej statystyce.

Jeden ze szpitalnych korytarzy


Rozumiem, że zgodnie z polskim prawem aborcja jest dopuszczalna tylko w 3 przypadkach:
 • ciąża powstała w wyniku gwałtu
 • występuje ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalna choroba płodu
 • ciąża zagraża życiu lub zdrowiu matki

Staram się patrzeć na powyższe z punktu widzenia tego Kogoś, kto sam nie jest się w stanie bronić:
 • Co dziecko może za to, że powstało w wyniku gwałtu? Dlaczego ma być karane śmiercią za przestępstwo ojca?
 • Jeśli człowiek się urodzi, nikomu raczej nie przychodzi do głowy, że gdyby się rozchorował lub stał się upośledzony, to można go bezkarnie zabić.
 • W trzecim przypadku, choć konieczność rozstrzygania tego typu wyborów jest dramatycznie trudna, życie matki winno być chronione w pierwszej kolejności.
Dla mnie jedynie ten ostatni przypadek mógłby usprawiedliwiać konieczność wykonania aborcji. 


Chciałbym wierzyć, że wszystkie aborcje wykonywane w naszym szpitalu, który, jak się dowiaduję "ma III stopień referencyjności, co oznacza, że trafiają tam pacjentki z najbardziej zagrożonymi ciążami", wynikały jedynie z tego, że trzeba było ratować życie matek w sytuacjach, gdzie nie dało się równocześnie uratować dziecka. 

Oby tak było!
Pozdrawiamśroda, 22 marca 2017

Handel w niedzielę

Jakby tak kogoś przypadkiem interesowało moje zdanie w sprawie handlu w niedziele i święta, to uważam tak:

Jak jestem zwolennikiem maksymalnej wolności w sprawach gospodarczych, tak tu zrobiłbym wyjątek i handlu w niedzielę bym ustawowo zakazał.

Ale jak już mówimy o wyjątkach, to ograniczenia handlu w niedzielę nie zakazywałbym całkowicie. W szczególności nie mam nic przeciwko sprzedaży na stacjach benzynowych (bo i tak muszą być otwarte). Małe osiedlowe sklepiki ze świeżymi bułkami też mogłyby, tam gdzie kto chce, być chwilę rano otwarte. 
Natomiast zakazałbym handlu w dużych sklepach, w centrach handlowych, a już na pewno w marketach budowlanych.

Galeria Katowicka - do zamknięcia w niedzielę

Dlaczego tak uważam? I dlaczego powinny w tym zakresie obowiązywać zakazy ustawowe? Bo moim zdaniem państwo jest po to, by chronić słabszych. W tym przypadku tymi słabszymi są: pracownicy ograbiani z naturalnego niedzielnego wypoczynku oraz ich rodziny, pozbawiane w ten sposób możliwości wspólnego spędzania świątecznego czasu.


I jeszcze: powoływanie się w proponowanych zakazach na to, że mamy "katolickie społeczeństwo" jest absurdalne. Gdyby faktycznie było katolickie, to galerie handlowe same z siebie by się pozamykały z braku klientów.

Biorąc powyższe pod uwagę, popieram oficjalne stanowisko Kościoła w Polsce, gdy wypowiada się za ograniczeniem niedzielnego handlu. Z drugiej strony mam świadomość, że konieczność wprowadzania zakazów ustawowych jest porażką nas wszystkich tworzących Kościół, bo to oznacza, że nasze świadectwo życia, w tym świętowania niedzieli, jest mizerne.Pozdrawiam

P.S. Nie wierzę w negatywne analizy ekonomiczne związane z ograniczeniem handlu w niedziele. Jak ktoś coś potrzebuje kupić, to kupi, bez względu na to czy sklep będzie otwarty 6 czy 7 dni w tygodniu.

wtorek, 21 marca 2017

Zespół Downa

Podobno dzisiaj jest obchodzony (obok początku wiosny) 

Światowy Dzień Zespołu Downa


Tym wspaniałym ludziom, którzy posiadają dodatkowy chromosom oraz ich rodzicom, bliskim i wszystkim, którzy pomagają im, jak najlepiej funkcjonować w społeczeństwie, należy się wielki szacunek.

Może warto wspomnieć, że mamy w Polsce świetną inicjatywę, która powoduje, że nie musimy się siebie wzajemnie wstydzić. Dobrze, że TVP w swoim serialu od lat pokazuje perypetie "Maćka".

Zdjęcie sprzed kilku minutSą takie przestrzenie życia, gdzie w porównaniu do osób z zespołem Downa, wszyscy jesteśmy upośledzeni. Nikt tak, jak oni nie potrafi okazywać uczuć.Pozdrawiam
poniedziałek, 20 marca 2017

Moc Przeznaczenia

Dzięki życzliwości jednej z solistek, miałem wczoraj wieczorem wielką przyjemność podziwiać artystów Opery Śląskiej w Bytomiu w (prawie) premierowym przedstawieniu: 

Moc Przeznaczenia - Giuseppe Verdiego

Moc Przeznaczenia Verdiego

Pierwsza premiera spektaklu miała miejsce dzień wcześniej, ale z racji podwójnej obsady, wczorajsza opera też była jak najbardziej premierowa.

Miałem więc okazję podziwiać kunszt, przede wszystkim Verdiego. Nie znałem wcześniej tego dzieła, ale chyba nawet gdybym nie wiedział, mógłbym zgadnąć, że to ten sam kompozytor, który stworzył Nabucco i Aidę. Cudo!

Od pierwszych taktów świetnie grała orkiestra. Co ciekawe, już podczas uwertury na scenie występowała solistka baletowa, racząc nas wspaniałym tańcem.

Trochę się martwiłem, że nie znam tematyki Mocy przeznaczenia. Nie zapoznałem się z librettem i jakoś nie zadbałem, by mieć je w ręku. Zresztą, gdy zgasły światła i tak niczego bym się nie doczytał. I tu spotkała mnie kolejna niespodzianka, bo wcześniej się z czymś takim nie spotkałem. Całość słów śpiewanych przez artystów, oczywiście w polskim tłumaczeniu, była wyświetlana nad sceną. Genialne!

Śpiewali pięknie: i soliści, i w duetach lub w trójkę oraz - a mam tu szczególną słabość - w chórach. Wspaniale to razem brzmiało.

Artyści odgrywali swoje role z pasją, przenosząc nas w bajeczny, choć tragiczny świat XVIII wiecznej Hiszpanii.

Scenografia może nie była powalająca, ale mnie, jako inżyniera zafrapował pewien fakt. Leonora - główna bohaterka, gdy ukryła się w klasztorze, rozłożyła na posadzce lampki, które z daleka - z drugiego balkonu, gdzie siedziałem, wyglądały, jak zwykłe wkłady do cmentarnych zniczy. Jednak przed następną sceną, znicze same się zapaliły. Jak to zrobili? Nie wiem.


Tak czy inaczej przeżyłem wczoraj przepiękny wieczór, który zakończył się zasłużoną owacją na stojąco.

Ukłony Artystów, choć należały się od nas - Artystom


Jeśliby ktoś chciał się wybrać do naszej Śląskiej Opery w Bytomiu, to niech się nie zastanawia. Niech idzie! Polecam!
Pozdrawiam


P.S. Szczególne podziękowania dla Preziosilli :) 

niedziela, 19 marca 2017

Ewangelijo po Ślonsku #26

Podle Jona:

Jezus prziszoł do samarytańskego miasta Sychar, kole pola, kere Jozik erbnoł po swojim łojcu Jakubie. Boło tam Jakubowe źrodło. Jezus sfatygowany drogom, siod sie przy źrodle. A boło kole połednia.

Wtedy prziszła kobiyta ze Samarie, coby naloć sie wody. Jezus do nij pedzioł: "Dej mi sie napić!" Boł som, bo Jego ucznie poszli do miasta na torg, coby kupić sie coś zjeś.

Obraz śląskiego artysty Antoniego Cygana z wystawy w Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach


Samarytanka Mu pedziała: "Jak to je, że Ty - Żyd kcesz łody mie Samarytanki, bych Ci sie dała napić?" No, bo Żydy i Samarytanie ze sobom niy godajom.

Jezus ij łodpedzioł: "Jakbyś ty znała Boże dary i wiedziała s kim godosz, to byś gipko prosioła cobych ci doł wody żywyj."

A kobiyta na to: "Ponie, niy mosz jak siyngnoć, a studnia je głymboko. To skond weźniesz wody żywyj? Czyś Ty je wiynkszy łod naszego łojca Jakuba, kery nom fondnoł ta studnia i pioł s nij łon, jego syny, i jego gowiydź?"

Na to ij Jezus łodpedzioł: "Kożdy fto pije ta woda, zaś bydzie mu sie kciało pić. A tyn kery bydzie pioł woda, kero Jo mu dom, niy bydzie już musioł wiyncyj pić na wieki, bo moja woda wyłonaczy sie w nim jako źrodło szpricujonce ku życiu wiecznymu." 

Toć Kobieta Go poprosioła: "Ponie dej mi tyj wody, cobych już sam niy musiała wiyncyj prziłazić sie napić. Widza, żeś Ty je prorok. Nasze łojce rzykali do Boga na tyj gorze, a wy godocie, że rzykać trza we Jerozolimie." 

Jezus ij łodpedzioł: "Mogesz mi wierzyć kobiyto, przidzie taki czas, kiej ani na tyj gorze, ani we Jerozolimie niy bydzie szło porzykać. Wy rzykocie do tego. czego niy znocie, my rzykomy tak, jak trza, bo zbawiynie zaczyno sie łod Żydow. Idzie jednak taki czas, a właściwie już je, kiej prawdziwie pobożne ludzie bydom kwolić Łojca w Duchu i prowdzie, takich ludziow szuko Łojciec. Pon Bóczek je duchym, trza, coby ludzie Go kwolyli w Duchu i prowdzie".

Rzekła Mu kobiyta: Ja, jo wiym, że przidzie Mesyjosz, co Go bydom mianowć Chrytusym. A jak Łon przidzie, wszyjsko bydzie klar. "

Pedzioł do nij Jezus: "Dyć to je Jo, co z tobom godom."

Dużo Samarytan z tego miasta zaczło w Niego wierzyć, skuli godki kobiyty. No toż Samarytanie prziszli do Niego prosić, coby łostoł u nich. Łostoł dwa dni. I wiela wiyncyj ludu w Niego uwierzyło, bez Jego słowo. A do kobiyty godali: " Tera już wierzymy niy ino skuli twojij godki, ale sami my słyszeli i widzieli, i wiymy, że Łon je po prowdzie Zbawicielym świata".S Panym Bogiym

sobota, 18 marca 2017

Małżeństwo

Miałem dziś wielką przyjemność wysłuchać konferencji ks. Grzegorza Strzelczyka na temat Sakramentu Małżeństwa.

Dzień Skupienia dla małżeństw w Radzionkowie

Nie będę tu wystąpienia streszczał. 

Proponuję tylko kilka myśli:
 • Wiecie, że małżeństwo przez pierwsze ponad 1000 lat Kościoła nie było pojmowane jako sakrament?
 • Już w Starym Testamencie Bóg posługiwał się obrazem miłości oblubieńców (małżeńskiej ?) wskazując na Swoją relację z Ludem Izraela.
 • Słowa Jezusa o pożądliwym patrzeniu na kobietę, że już wtedy popełnia się z nią cudzołóstwo, to przełomowe upodmiotowienie kobiety. Równouprawnienie kobiet wynika z chrześcijaństwa.
 • Nierozerwalność małżeństwa, o którą upomniał się Jezus, to początek zupełnie nowej drogi w świecie, którą próbuje podążać Kościół. Rzecz wcześniej nie do pomyślenia.
 • Życie Sakramentem Małżeństwa (poza innymi kwestiami) jest świadectwem miłości Jezusa do Kościoła.
 • Trzeba nam świętować miłość z naszymi małżonkami.


Dobrze było dziś spotkać ks. Strzelczyka.Pozdrawiam
Najładniejsze śląskie słowo

Jako, że Tuudi ogłosił konkurs na Najładniejsze śląskie słowo, postanowiłem też wziąć w nim udział. 

Oczywiście śląskich pięknych, ładnych, brzmiących i po naszymu gryfnych słów jest bez liku, więc wybór nie jest prosty. Można się zastanawiać nad tradycyjnymi przedmiotami, które u nas nazywa się: szrank, byfyj, zogowek. Żeby pokazać, że nasza godka nie jest martwa i ciągle żyje, można posłużyć sie przykładem wyrazu mobilniok. Nie do przecenienia jest nasze śląskie wyrażenie wyłonaczyć, które jest tak pojemne w treści, że trudno przejść wobec tego obojętnie.

Mnie jednak, choć może nie jestem zbyt oryginalny, najbardziej pasuje słowo:

Szmaterlok


Szmaterlok w mojim łogrodku

Być może jest tak, że po prostu szmaterlok jest piękny jako taki, więc i jego nazwa kojarzy mi się, jako najładniejsza. Chociaż nie, brzmienie tego wyrazu w naszej godce ma coś w sobie takiego, że z jednej strony pokazuje delikatność tego stworzonka, jego cieniutkie skrzydła z barwami tęczy, a z drugiej strony słychać w tym uderzenie tych skrzydeł, by móc uciec przed niebezpieczeństwem i wzbić się w niebo.

Dla mnie najpiękniejsze śląskie słowo to szmaterlok.Pozdrawiamczwartek, 16 marca 2017

Młynarski wzrusza

Tak, przeczytałem już wczoraj wieczorem, że zmarł Pan Wojciech Młynarski.
Dziś rano trafiłem na jeden z ostatnich jego tekstów, który napisał specjalnie dla Stanisławy Celińskiej:

Gdy północ bije, nim noc mnie skryje i w sen i w ciszę
W życiu co boli, serca niedoli głos często słyszę
Czy świt na niebie czy mrok na niebie jak skrzydło kruka
Ja kocham ciebie, ja wierzę w ciebie i ciebie szukam
Na złe i dobre niech nas połączy jedna współrzędna
Wierzę w twą dobroć, a czułość twoja jest mi niezbędna
Więc mnie wysłuchaj, serca niepokój w nadzieję przekuj
To ma modlitwa o ciebie i twa na wieki wieków ...
Myśl gorejąca, myśl współczująca przed drzwi twych progiem
Więc drzwi odemknij, jesteś człowiekiem - ja jestem BogiemTak czytałem, tę modlitwę i zastanawiałem się czemu "ciebie" nie jest pisane z dużej litery. I gdy dotarłem do ostatniego wersu i uświadomiłem sobie, że to Bóg mówi do człowieka, a nie odwrotnie, po prostu mnie wbiło w fotel, a w oczach pojawiły się łzy.
Panie Wojciechu, wierzę, że odemknął Pan drzwi Bogu i dziś już mieszkacie razem.

R.I.PPozdrawiamśroda, 15 marca 2017

Ślonsko wieża Eiffla

Już żech kiejś ło tym pisoł, ale co tam, je łokazyjo, coby do tego wrocic curik.

Fto wiy, że momy sam u nos we Glyjwicach Wieża Eiffla?


Gryfno, pra?


Naszo ślonsko wieża mo 111 m (ta w Paryżu kole trzi razy tyla). Ja, ale niy ma sztuka postawić coś takiego ze żylostwa jak we Francyji. U nos cołko wyłonaczyli drzewniano. To je misiezdo nojwiynkszo konstrukcjo drzewniano na cołkim Bożym świecie! I porzond stoi - łod przedwojny.


A widać jom z daleka. Tukej cum bajszpil ze Szybu Maciej we Zobrzu:

Radiostacja Gliwicka - widok z Szybu Maciej w Zabrzu


Po co ło tym tera spominom?

Bo trza sie poasić, że prawie dzisiej Prezydynt wpisoł to cudo do Pomnikow Historyje. No toż dobrze!Łostońcie z Bogiym
wtorek, 14 marca 2017

Okno życia

Wczoraj we Wrocławiu znalazł się w Oknie Życia malutki Franciszek. Dzisiaj w Radomiu pojawiła się Faustynka.

Zdjęcie z Kielc


Wiem, że najlepiej by było, gdyby wszystkie dzieci rodziły się w kochających rodzinach i miały mamę i tatę. Jednak świat nie jest idealny i czasem się zdarza, że pewnie w dramatycznych okolicznościach, matki (gdzie jest ojciec?) decydują się na zostawienie swoich dzieci.

Jak to dobrze, że te Okna Życia funkcjonują. Jak to dobrze, że są dobre siostry zakonne, które czuwają, by takim maleństwem się zaopiekować i potem znaleźć mu nową, oby jak najlepszą rodzinę.


Każde dziecko jest darem Boga
Jan Paweł II
Pozdrawiamponiedziałek, 13 marca 2017

4 lata Franciszka

Nie mam pojęcia, które wydarzenia, jakie dokumenty, wypowiedziane słowa lub pokazane gesty były najważniejsze podczas 4 lat pontyfikatu Papieża Franciszka.

Mnie jednak najbardziej uderzyła homilia podczas Mszy Świętej na Jasnej Górze, w której miałem szczęście uczestniczyć.

Papież Franciszek na Jasnej Górze

Całość można przeczytać na przykład tu: KLIK.

Przypomnijmy sobie choć fragment:

Uderza przede wszystkim to, jak się dokonuje przyjście Boga w historii: 
"zrodzony z niewiasty". 
Nie ma mowy o wejściu triumfalnym, 
jakiejkolwiek imponującej manifestacji Wszechmogącego: 
nie ukazuje się jako oślepiające słońce, 
ale przychodzi na świat w sposób najprostszy 
- jako dziecko zrodzone przez matkę (...)

Zatem wbrew temu, czego moglibyśmy się spodziewać, a może chcielibyśmy 
- zarówno wówczas, jak i dziś - 
"Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie" (por. Łk 17, 20), 
ale przychodzi w małości, w pokorze.


Wzrusza mnie cała ta homilia. Nie, nie dlatego, że tam wtedy byłem. Dlatego, że Papież Franciszek zawarł w niej kwintesencję Dobrej Nowiny o Bogu.


Pozdrawiamniedziela, 12 marca 2017

Gospel Symfonicznie

Własnie wróciłem z Filharmonii Śląskiej.

Miałem okazję uczestniczyć w świetnym koncercie Ewy Urygi, która zaprezentowała Pieśni Gospel z towarzyszeniem, a jakże, orkiestry symfonicznej.

zdjęcie z komórki (bo w filharmonii nie można)

To, że elegancko śpiewała, to raczej oczywiste. Że pieśni były piękne, też nie powinno dziwić. Świetne wykonanie muzyki zarówno tria: fortepian, gitara basowa i perkusja, jak i pełnej orkiestry, też można się było spodziewać.

Jednak mnie najbardziej wzruszyły atmosfera modlitwy, uwielbienia Boga i świadectwo, które złożyła Pani Ewa samym koncertem, ale też tym co opowiadała. To nie jest przecież powszechne, że Artystka w publicznym miejscu, na profesjonalnym "świeckim" koncercie wspomina o tym, jak była na Adoracji Najświętszego Sakramentu, jak modliła się brewiarzem oraz o tym, że Bóg przemienia nasze życie.

Dziękuję za ten koncert i za dzielenie się Bogiem.


Tytułowa piosenka koncertu pięknie wybrzmiała i to dwa razy:


Tu w oryginalnym wykonaiu


Dziękuję raz jeszcze.


Pozdrawiam
Ewangelijo po Ślonsku #25

Podle Mateusza:

Jezus wzion ze sobom Pyjtra, Jakuba i Jona coby wylyź ino s nimi na wielgo gora. Tam przy nich sie przełonaczoł: Jego gymba zaczła swiycić jak klara, szaty zrobioły sie biołe, jak jasny pieron. I zjawiyli sie Mojżysz i Eliosz i zaczli z Nim godać.

Jak Pyjter to łoboczoł, pado do Jezusa: Ponie, jak to dobrze, że my sam som; jak kcesz postawiymy sam trzi namioty: jedyn dlo Ciebie, jedyn dlo Mojżysza i jedyn dlo Elijosza.

Jak łon jeszcze godoł, łoroz schronioła ich świetlano chmura, a ze jejij pośrodka dało sie słyszeć godka: "To je moj Syn, kerymu fest pszaja, weźcie Go suchejcie!" Ucznie, jak to usłyszeli padli na klynczki i fest sie wystrachali.

Zarozki Jezus przyszoł do nich, tyknoł ich i pado: "Stowejcie chopy i sie niy bojcie!". Jak sie dźwigli, nikogo już niy boło widać ino samego Jezusa.

Potym słaziyli z gory na doł, a Jezus kozoł im coby dali sie pozor: "Niy wyklachejcie nikomu ło tym co sie stało tak dugo, aże Syn Człowieczy niy zmartwychwstanie".
S Panym Bogiym   
sobota, 11 marca 2017

Samolotem do Chorwacji

Byliśmy kilka razy w Chorwacji.

Zawsze jechaliśmy samochodem. Zawsze podróż zajmowała sporo czasu i wymagała wysiłku. Prawie zawsze swoje trzeba było odstać w korkach.

Tam bardziej bardzo się ucieszyłem z informacji, że za chwilę rusza połączenie lotnicze z Katowic do Splitu.Dzieląc się tą dobrą wiadomością z żoną dodałem, że loty będą realizowane w niedziele i w środy.

- Jak to dobrze, że też w środy

I tu moja lepsza połowa zaczyna się śmiać.

- Czemu się śmiejesz? - pytam. - Przecież zawsze lepiej pojechać w środku tygodnia, bo w weekendy są korki.

No to żona wpadła w jeszcze większy śmiech.A ja nie załapałem, że jakby lecieć samolotem, to korki nas nie dotyczą. 😁Pozdrawiam


czwartek, 9 marca 2017

Polak Prezydentem Europy

Trzymając się podjętego zobowiązania, w dalszym ciągu nie krytykuję, nie narzekam, nie ironizuję.

Za to przekazuję Szanownym Czytelnikom same dobre wiadomości.Najnowsza jest taka:

Polak został Przewodniczącym Rady Europejskiej!
Bardzo się cieszę i gratuluję!


Pozdrawiamwtorek, 7 marca 2017

Rekord WOŚP

Dziś nie było trudno znaleźć dobrą informację. Większość serwisów internetowych przedstawia ten good news na pierwszym miejscu.

105 570 801,49 


To jest liczba dnia. A właściwie nie tyle liczba, co wartość w złotówkach, którą tym razem zebrała

Tych dobrych informacji mamy tu całą kumulację. Bo to już 25 raz coś takiego się udało. Zebrane ponad 105 mln zł stanowi kolejny rekord. Dużą wartością przedsięwzięcia jest umiejętność uruchomienia 120 tys. wolontariuszy - najczęściej młodych ludzi. I wreszcie cel akcji charytatywnej - warto podkreślić, że za te pieniądze będą doposażane oddziały pediatryczne, by lepiej ratować życie i zdrowie naszych maleństw. Ale też jednocześnie drugim celem będą oddziały geriatryczne, by pomagać w godnej opiece nad najstarszymi z nas.


Pan Jerzy Owsiak, jako twarz i dobry duch akcji zasługuje na szacunek.Pozdrawiam


poniedziałek, 6 marca 2017

Polska najlepsza w Europie

Oglądaliście Halowe Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce w Belgradzie, które wczoraj się skończyły? To była niesamowita impreza.

Wczoraj bardzo się denerwowałem, bo o mały włos Ewa Swoboda (od jakiegoś czasu jedna z moich ulubionych sportsmenek) przegrała swój półfinał 60 m. Całe szczęście kolejny bieg był nieco wolniejszy i ze swoim czasem awansowała do finału. W decydującym biegu nie obyło się bez chwil grozy. Po falstarcie elektronika pokazała dziwne wskazania, które mogły skutkować wykluczeniem Ewy z biegu. Jednak tak się całe szczęście nie stało (elektronika startowa niestety na tych zawodach mocno szwankowała). Dzięki temu mogła się ona i my wszyscy cieszyć z brązowego medalu. Brawo!

Świetny był turniej pchnięcia kulą. Konrad Bukowiecki pierwszą próbę spalił: spojrzał za kulą i wypadł z koła. Za to w drugim podejściu, po jego wyczynie zawody były "pozamiatane". 22 m bez 3 cm to od wczoraj nowy rekord Polski. Reszta zawodników nie była w stanie nawet zbliżyć się do tego rezultatu. Brawo!

Wcześniej podziwiałem świetny bieg również przesympatycznej Sofii Ennaoui. Brązowy medal  na 1500 m wywalczyła nie tylko biegiem, ale również głową - świetnie rozegrała to taktycznie. Brawo!

Również na 1500 m wspaniale pobiegł Marcin Lewandowski. Zaczął spokojnie na przedostatnim miejscu. Gdy zostały do końca 4 okrążenia, przyspieszył i przedarł się na początek stawki. Gdy zadzwonił dzwonek na ostatnie okrążenie był już drugi. Na przeciwległej prostej wyprzedził Szweda i już nie pozwolił sobie odebrać złotego medalu. Brawo!

Na koniec meetingu zdarzyło się coś, co chyba nie zdarzyło się nigdy wcześniej. Najpierw Panie, a potem Panowie wygrali sztafety 4 x 400 m. Jak powiedział komentator na Eurosporcie, to nie była wisienka na torcie, to było kilo wiśni. 😁 Tu też trzeba w obu przypadkach podkreślić dobre rozegranie biegów - nikt nie przeszarżował. I skończyło się ośmioma 😃 złotymi medalami: 2 x 4 x 400 m. Brawo!


Nie mogłem oglądać wszystkich konkurencji. W sumie jednak w Belgradzie Polacy zdobyli 12 medali w tym 7 złotych, 1 srebrny i 4 brązowe i tym samym zajęliśmy pierwsze miejsce w klasyfikacji medalowej Europy przed Wielką Brytanią, Niemcami i Francją.


Brawo! Brawo! Brawo!Pozdrawiam   


niedziela, 5 marca 2017

Ewangelijo po Ślonsku #24

Podle Mateusza:

Duch wykludzioł Jezusa na pustynia, coby Go mioł kusić dioboł. A jak już pościoł sztyrdziści dni i sztyrdziści nocy, zrobioł sie w końcu głodny.

Wtedy prziloz ku Niymu kusiciel i godo: Jakś Ty je Syn Boży, rzeknij tym kamolom coby sie smiyniły we chlyb.

Dyć mu Jezus zaroz łodpedzioł: Stoji napisane: "Niy samym chlebym żyje czlowiek, ino kożdym słowym, kere pochodzi z Bożych ustow".

Wtedy wzion Go dioboł do Świyntego Miasta, postawioł na wiyruchu winkla świontynie i Mu pedzioł: Jakś Ty je Synym Bożym, ciepnij sie w doł, bo stoji napisane: "Janiołom swojim koże, coby cie na rynkach nosiyli, byś bez cufal niy piznoł nogom ło jako puta".

Łodpedzioł mu Jezus: Ale stoji tyż napisane: "Niy bydziesz Pon Bóczka robioł za błozna".

Jeszcze roz wzion Go dioboł na srogo gora, doł Mu pofilować na wszyjske krolestwa na świecie i na jejich bogoctwo i Mu pedzioł: Dom Ci to wszyjsko, jak klynkniesz przedy mnom.

Na to mu Jezus łodpedzioł: Idź raus szatanie! Dyć stoji napisane: "Przed Pon Bóczkiym swojym bydziesz ino klynkoł i Jymu samymu bydziesz służoł".


Wtedy dioboł sie łod Niego poszoł wek, a przifurgli janioły i Mu posługiwali.S Panym Bogiym
sobota, 4 marca 2017

Kurs franka

Kiedyś już wspominałem, że jestem jednym z frankowiczów: KLIK 

Wtedy w styczniu 2015 roku, po decyzji szwajcarskiego banku centralnego o oderwaniu kursu franka od euro, trochę się wystraszyłem, gdy w ciągu kilku godzin waluta szwajcarska poszybowała w górę, co miało bardzo istotny wpływ na moje zadłużenie i wysokość rat kredytu hipotecznego.

Dziś mam dobre wieści. Co prawda nigdy frank nie spadł już do wcześniejszego poziomu, ale generalnie się ustabilizował i pomimo zamieszania politycznego w naszym państwie złotówka trzyma się dość dobrze.Może jednak frank spadnie jeszcze na powrót poniżej 4 zł? Oby!Pozdrawiam wszystkich frankowiczów i nie tylko

czwartek, 2 marca 2017

Milczenie Scorsese

Właśnie wróciłem z kina.To nie jest łatwy film. Momentami mnie nawet przerażał. Były chwile, gdy chciałem wyjść, bo zdawał mi się zbyt trudny, zbyt mroczny, zbyt okrutny, zbyt tragiczny. Zostałem do końca.

Jak bardzo nie chciałoby się od tego uciec, Martin Scorsese stawia bardzo ważne pytania: o WIARĘ, o jej granice za którymi jest już tylko rozpacz, o siłę płynącą z wiary lub o ponoszone dla niej ryzyko, o jej wartość w życiu naszym, ale też o jej oddziaływanie na współwyznawców.

Jedno jest pewne, co byśmy sobie dziś u progu XXI w. w Europie nie wmawiali, nasze bycie chrześcijaninem możemy przeżywać w cieplarnianych warunkach. Nie mam pojęcia, jak bym się sam zachował i czy wytrzymałbym 10 minut takich prześladowań, jakim byli poddawani wyznawcy Chrystusa w XVII wieku w Japonii. 

Jest jednak coś jeszcze straszniejszego niż najbardziej okrutne tortury - Milczenie Boga. Myślę, że wszyscy tego milczenia w swoim życiu duchowym doświadczamy. Szczerze mówiąc bardziej wierzę Scorsese, gdy krzyczy swoim filmem o tym milczeniu, niż niektórym "pobożnym" ludziom, którzy Boga słyszą zawsze i wszędzie wokół siebie.A jednak Bóg nie milczy na zawsze. Czasem również w moim życiu mówi głośno i wyraźnie (choć najczęściej w zupełnie inny sposób, niż bym się spodziewał). Przede wszystkim jednak trzeba mieć cierpliwość wytrwać do końca. 

Mam nadzieję, że w ostatniej scenie mojego życia ujrzę światło Zmartwychwstania.Pozdrawiam
Same dobre wiadomości

Wiem, nie będzie łatwo, ale obiecałem kilka dni temu KLIK, że będę pokazywał tylko same dobre wiadomości.

Może ktoś powiedzieć, że to obraz wyidealizowany, nieprawdziwy, bo przecież dzieje się również sporo złego. To prawda. Ale o tych złych sprawach można poczytać w wielu miejscach internetu i to też jest obraz świata wykoślawiony. Tak więc pokazywanie dobra jest raczej li tylko nieśmiałą próbą przywracania prawdziwszych proporcji w pokazywaniu rzeczywistości.

Na początek proponuję kilka próbek dobra od ogółu do szczegółu:

 • W skali światowej od ponad 70 lat żyjemy w warunkach pokoju. Trzeba umieć to docenić i podziękować tym wszystkim, którzy swoją pracą, wysiłkami dyplomatycznymi, zmysłem organizacyjnym, realizowaną polityką i na wiele innych sposobów się do tego przyczynili.
 • "Przeznaczamy 1,5 mln zł na odbudowę i wsparcie szpitali, w których będą mogły być leczone ofiary wojny w Syrii” – poinformowała wczoraj premier Beata Szydło.
 • Polska zajmuje obecnie 4 miejsce na świecie wśród eksporterów mebli i 6 wśród producentów. Mamy się czym pochwalić.
 • Wczoraj udało się podpisać porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie połączenia Katowickiego Holdingu Węglowego z Polską Grupą Górniczą.
 • Dwa dni temu Miasto wyrównało po zimie drogę przed moim domem

I ostatni dobry news:

 • Kilka dni temu rozpoczęły się eliminacje do konkursu Miss Rudy Śląskiej. Nie wystartowałem 😀Pozdrawiamśroda, 1 marca 2017

Ewangelijo po Ślonsku #23

Podle Mateusza:

Pon Jezus pedzieli dlo swojich uczniow:

Dejcie pozor, cobyście roztomajtych pobożności niy łonaczyli skuli ludziow, coby wos kwolyli, bo mogecie ło mały figel niy erbnonć tego, co wosz Łojciec w niebie dlo wos narychtowoł.

Jak dowosz fechciokowi złotek pod kościołym abo kaj indzij, niy tromb ło tym wszyjskim, jak łoszkliwce, coby ich ludzie kwolyli. Dyć wom godom: ci już swoj geltag wziynli. Ty, jak kcesz biydokowi pomoc, niych twoja lewica niy wiy, co łonaczy prawica i wszyjsko zrob po cichu, bez szumu. A Łojciec twoj, kery wszyjsko wiy, do ci curik.

Jak rzykocie, niy bydźcie jak łoszkliwce. Ja, łoni to się aszom swojim rzykaniym we kościołach, na pońciach i kaj bądź, coby wszyjske widzieli. Dyć wom godom: ci już swoj geltag wziynli. Ty, jak kcesz porzykać, zawrzyj się u sia w izbie i rzykej do twojego Łojca, kerego przeca tyż niy widać. A Łojciec twoj, kery wszyjsko wiy, do ci curik.

Jak wos weźnie na poszczynie, niy bydźcie niyherske jak łoszkliwce. Robiom się łoni łokorano mina, coby wszyjske widzieli jake s nich pokutniki. Dyć wom godom: ci już swoj geltag wziynli. Ty, jak pościsz, umyj się gymba, zrob sie gryfny friz, coby żodyn niy mog się spokopić, że postujesz. A Łojciec twoj, kery wszyjsko wiy, do ci curik.


S Panym BogiymEtykiety

zdjęcia (1409) wiara (645) podróże (520) polityka (421) Pismo Św. (388) po ślonsku (297) rodzina (294) Śląsk (267) historia (223) humor (219) Kościół (184) zabytki (167) człowiek (165) Halemba (163) praca (160) sprawy społeczne (137) muzyka (109) Ruda Śląska (100) książka (100) gospodarka (98) ogród (79) filozofia (77) Grupa Poniedziałek (75) Jan Paweł II (73) sport (66) dziennikarstwo (50) miłosierdzie (48) święci (48) biurokracja (45) film (41) środowisko (40) muzeum (38) varia (31) Papież Franciszek (26) Szafarz (22) św. Jacek (19) teatr (17) dom (4) makro (2)