niedziela, 29 lipca 2018

Biblia po ślōnsku 10

Czytanie z Drugij Ksiyngi Krōlewskij

Jedyn chop prziszoł z Baal-Szalisza i prziniōs mężowi Bożymu, Elizeuszowi, chlyb z piyrwocin, dwadziścia chlebōw z jynczmiynia i miech świyżego zboża. Ôn zaś kŏzoł: "Dej ludziom, niych sie pojedzōm!" 

A dyć jego suga sie staroł: "Jak jŏ mōm tym ôbdzielić sto ludziow? Toż mu ôdpedzioł: "Dej ludziom i niych jedzōm, bo tak gŏdŏ Pon: Najedzōm sie i ôstawiōm kruszki". Położōł to przed nimi i richtich pojedli sie i jeszcze ôstawiyli kruszki - podug słowa Pańskigo.


Chlyb (z tustym)


Czytanie z Listu Świyntego Pawła Japostoła do Efezjan

Bracia:
Zachyncōm wos jŏ, wiynziyń w Panu, cobyście sie prowadziyli na sposób godny powołaniŏ, do jakigo someście wezwani, z cołkom pokorom i cichościom, ze cierpliwościom, znoście sie wzajym we pszoniu. Starejcie sie zachowywać jednoś Ducha dziynki wiynzi, jakom je pokōj.

Jedno je Ciało i jedyn Duch, bo tyż zostaliście wezwani do jednyj nadzieji, jako dŏwŏ wasze powołanie. Jedyn je Pon, jedna wiara, jedyn krzest. Jedyn je Bŏg i Ôjciec wszyjskich, kery je i działo ponad wszyjskimi, bez wszyjskich i we wszyjskich.Ôstōńcie z Bogiymsobota, 28 lipca 2018

Jestem podopiecznym MOPS-u

No i stało się.

Po ok. 25 latach ciężkiej pracy, zawsze na etacie, z płaceniem wszelkich możliwych podatków i mnie w końcu dopadło nasze troskliwe państwo.

Od wczoraj stałem się podopiecznym MOPS-u.

Wcześniej zawsze radziłem sobie sam. Wychowałem i wykształciłem dwóch synów. Zawsze moja rodzina miała co do garnka włożyć. Gdy chciałem wybudować dla nas dom, wziąłem kredyt (który w połowie już spłaciłem).

Co więc się stało? 

Czy straciłem pracę i jestem bezrobotnym? Nie.
Wpadłem w alkoholizm? Nie.
Zbankrutowałem? Nie.
Rozchorowałem się? Nie.

Co więc się stało? 

Nasze państwo uparło się, że koniecznie musi mi pokazać, że o mnie dba i po tym, jak ja przez lata wspierałem państwo na kwotę ponad 1 000 000 zł (słownie: jeden milion), państwo właśnie mi wypłaciło 300 zł tytułem szkolnej wyprawki dla mojego 17 letniego syna.


Państwo to nie jest świnka skarbonkaPozdrawiam

P.S. Żeby nie było wątpliwości: MOPS jest bardzo potrzebną instytucją, która robi kawał dobrej roboty. Dobitnie się o tym przekonałem w ostatnich miesiącach w kontekście osoby, która pomocy faktycznie potrzebuje.


czwartek, 26 lipca 2018

Św. Anna w Jerozolimie i na Śląsku

Kilka miesięcy temu miałem niezwykłą okazję odwiedzić św. Annę w jej bazylice w Jerozolimie.

Bazylika Św. Anny w Jerozolimie

Figura św. Anny z małą Maryją w Jerozolimie

A przeca nom sie zdŏ, że świynto Ana je blank naszŏ, ślōnsko z Annabergu.

Annaberg - Góra św. Anny


Św. Anna z Maryją i Jezuskiem z Annabergu

Św. Anno módl się za Izraelem, za Śląskiem i za całym światem. Niech Twój Wnuk nam wszystkim błogosławi.Pozdrawiam


wtorek, 24 lipca 2018

Pałac w Świerklańcu - symbol polskiego kolonializmu?

W niedzielę byliśmy na miłym spacerze ze Znajomymi w parku w Świerklańcu.

Park w Świerklańcu

Dziś ze wspaniałej posiadłości Donnersmarcków, poza ogrodami, pozostał jedynie Pałac Kawalera. 

Pałac Kawalera

Przed II wojną światową znajdowała się tutaj rezydencja w stylu Ludwika XIII. Musiała być przepiękna, jeśli nazywano ją "Małym Wersalem"


Po wojnie w roku 1945 (front przeszedł przecież w 1944) zamek i pałac zostały splądrowane i podpalone. Pozostałe marmury i co się po polskich i ruskich dzikich hordach ostało, posłużyło do budowy Pałacu Kultury Zagłębia, a pałacowa brama do dziś zdobi wejście do Zoo w Chorzowie. Resztę ruin zamku polscy barbarzyńcy wysadzili w powietrze w roku 1962.


Tak się zastanawiam, czy ta polska flaga, która dziś dumnie powiewa w miejscu, gdzie Polacy zrównali z ziemią perełkę architektury naszej Śląskiej Ziemi, to symbol kolonialnego podboju czy tylko obraz braku znajomości historii.

Zwycięski sztandar


Pozdrawiam 


niedziela, 22 lipca 2018

Biblia po ślōnsku 9

Czytanie z Ksiyngi proroka Jerymiosza

Pon powiadajōm:
"Dejcie sie pozōr pastyrze, kere kludzicie do zguby i rozprŏszŏcie ôwce z mojigo pastwiska.

Beztōż tak gŏdŏ Pon, Bŏg Izraela, ô pastyrzach, kere majom paś moja nacyjo: Wyście rozproszyli moje ôwce, rozegnaliście i niy daliście na nie pozōr. Toż Jŏ dom pozōr na niyprawoś waszych uczynkow.

Jŏ sōm skludza Reszta mojich ôwiec ze wszyjskich krajōw, kaj żech je wypyńdziōł. Skludza je na jejich pastwisko, coby sie mnożyły i boło ich dużo. Mianuja nad nimi pastyrzy, coby je paśli i niy bydōm sie już strachać ani boć, ani żŏdno sie już niy zapodzieje.

Dyć już sie zbliżajōm dni, jak wyłōnacza Dawidowi sprŏwiedliwo Ôdrośl. Bydzie rzōńdziōł jako krōl, bydzie mioł rozwaga i bydzie mioł recht i sprowiedliwoś na ziymi. Za jego dni Juda erbnie zbŏwiynie, a Izrael bydzie mioł pokōj. Take zaś bydzie Jego miano, kerym bydōm Go wołać: "Pon naszōm sprŏwidliwościŏm".

Ôwce Czytanie z Listu Świyntego Pawła Japostoła do Efezjan

Bracia:
We Krystusie Jezusie wy, kere dŏwnij byliście fort, staliście sie bliske, bez krew Krystusa. Toż Ôn je naszym pokojym. Ôn, kery ôbie czyńści ludziow złonaczoł w jedno, bo zburzoł mur, kery boł pomiyndzy - wrogoś. We swym ciele postradoł mocy Prawo przikozoń, kere sie zawiyro we zarzōndzyniach, coby ze dwōch rodzajōw ludziōw stworzić w sia jednego nowego człeka. Tak wkludziōł pokōj i tak jednych i drugich pojednoł z Bogiym, w jednym Ciele bez krziż i w sia ukatrupioł wrogoś. 

A jak prziszoł, to ôgłosiōł pokōj wōm, kere ście sōm fort i pokōj tym kerzy sōm po blisku. Bo skuli Niego jedni i drudzy w jednym Duchu mōmy przistymp do Ôjca.Ôstōńcie z Bogiym

poniedziałek, 16 lipca 2018

Straszny, straszniejszy, naj - Ślązak

Od kilku lat nie oglądam Wiadomości w TVP. Dziś zajrzałem na stronę telewizji, by zapoznać się z materiałem na temat sobotniego Marszu Autonomii Śląska - z ciekawości, bo sam też w marszu wziąłem udział.

Ślōnsko fana

Nie będę tego "reportażu" tu nawet linkować.

Z przykrością stwierdzam, że Polska chyba już prześciga w manipulacjach medialnych ministra propagandy III Rzeszy oraz ministra rzecznika prasowego rządu PRL z czasów stanu wojennego, razem wziętych.


Tak, to ja jestem ten straszny, straszniejszy, najstraszniejszy Ślązak - samo zło: jak Niemiec, Tusk i afrykańscy emigranci.

Pozdrawiam

niedziela, 15 lipca 2018

Biblia po ślōnsku 8

Czytanie z Ksiyngi proroka Amosa

Amazjasz, kapłon w Betel, padoł do Amosa: "Te, kery widzisz", idź sie stōnd, szmaruj do ziymi Judy! I tam jydz chlyp, i tam sie prorokuj! A w Betel wiyncyj niy prorokuj, bo sam je krōlewsko świontynia i krōlewsko budowla".

I ôdpedzioł Amos Amazjaszowi: "Jŏ niy ma prorok ani żech niy je synym prorokōw. Dyć jŏ je pastyrz i mom tyż fucha przi nacinaniu sykomor. Ôd gowiedzi wziōn mie Pon i mi padoł: "Idź, prorokuj dlŏ mojij izraelskij nacyji!"

SykomoraCzytanie ze Listu Świyntego Pawła Japostoła do Efezjan

Niych bydzie bogosławiōny Bŏg i Ôjciec Pona naszego, Jezusa Krystusa; Ôn napołnioł nos wszelkim bogosławiyństwym duchowym na wyżynach niybieskich - we Krystusie.

Dyć w Nim ôbsztalowoł sie nos przed założyniym świata, coby my byli świynte i niyskalane przed Jego ôbliczym. 

Skuli pszonio przeznaczoł nos dlŏ sia i wziōn nos za swe syny bez Jezusa Krystusa, jak postanowioł swojōm wolom, ku kwale majestatu swyj łaski, kerom nos ôbdarzoł w Szacu.

W Nim mōmy ôdkupiynie bez Jego krew - ôdpuszczynie wystympkōw podug bogactwa Jego łaski. Szczodrobliwie jōm na nos wyloł, jako mondroś i spokopiynie, bez toż, że nom doł znać ô tajymnicy swoji woli, podug postanowiynia, kere przōdzi w Nim powziōn dlŏ wyłonaczynio pełni czasōw, coby wszyjsko ôd nowa zjednoczyć we Krystusie jako Gowie: to, co w niybiesiech, i to, co na ziymi.

Ôstōńcie z Bogiym


środa, 11 lipca 2018

Silna Europa

Z pewnością jedną z większych osobowości, która na setki lat wpłynęła pozytywnie na Stary Kontynent był św. Benedykt. Nasza cywilizacja wiele zawdzięcza jego zdrowemu rozsądkowi. Uczył harmonii w życiu osobistym i wspólnotowym. Przyczynił się do wzrostu poziomu życia Europejczyków poprzez wprowadzanie nowoczesnych, jak na owe czasy, sposobów uprawiania roli. Wiedział, że modlitwa i praca powinny wzajemnie się uzupełniać. 

Grób św. Benedykta na Monte Cassino 


Niech Europa będzie silna mądrością swoich Wielkich Synów. Pozdrawiam
niedziela, 8 lipca 2018

Biblia po ślōnsku 7

Czytanie ze Ksiyngi proroka Ezechiela

Wstōmpiōł wy mie duch, jak do mie gŏdoł i postawiōł mie na nogi. Potym suchoł żech Tego, kery do mie gŏdoł. Pedzioł mi:

"Synu człowieczy, posyłōm cie do synōw Izraela, do ludu butownikōw, kerzy mi sie prociywiyli. Ôni i jejich ôjce mi sie sztrabowali, aże do dzisioj.

Izrael - Nazaret

To ludzie ô frechownych gymbach i hercach, jak puty; posyłōm cie do nich, cobyś im pedzioł: Tak gŏdŏ Pon Bŏg. A ôni, czy bydōm suchać czy niy - bo sōm fest ôporne - przecy bydom wiedzieć, że je u nich prorok".
Czytanie ze Drugigo Listu Świyntego Pawła Japostoła do Koryntian

Bracia:
Cobych sie za fest niy myśloł, skuli mojich ôbjawiyń, żgŏ mie sam w mojim ciele. Misiezdo, że to  umyślny ôd Diŏbła chlastŏ mie w pysk -  cobych niy boł pyszny. Dyć trzi razy prosiōłch Pona, coby doł mi pokōj, a Ôn mi pedzioł: "Styknie ci mojij łaski. Toż moc we słabiznach sie doskōnali". Jak tak, to nojbardzij sie byda kwolōł mojōm słabiznōm, coby zamiyszkała wy mie moc Krystusa.

Beztōż pszaja mojim słabiznōm, ubliżyniōm, biydōm, we szterowaniach i we ôpresyjach skuli Krystusa. Ja, wiela razy niy poradza, wdycki je żech mocny.
Ôstōńcie z Bogiym
czwartek, 5 lipca 2018

Dobrze wyglądam :)

Takie coś mnie dziś rozbawiło w ubikacji na stacji benzynowej, gdzieś tam w połowie Polski:

Wow

Lustereczko powiedz przecie...


Pozdrowienia
środa, 4 lipca 2018

Wspominam wolną Polskę

Te 25 lat z hakiem, gdy Polska była wolnym, demokratycznym państwem będę do końca życia bardzo dobrze wspominał.Tak, nie było idealnie. Popełniono mnóstwo błędów (część z nich właśnie teraz się ujawnia), ale to był fascynujący okres mojego życia.

Z wielkim szacunkiem będę zawsze podchodził do Ojców wolnej Polski z Lechem Wałęsą na czele. Przede wszystkim za to, że mieli odwagę najpierw walczyć z totalitaryzmem i to w sposób pokojowy, a potem, gdy w końcu komunizm upadł, potrafili na ruinach tego co zostało, budować nowoczesne demokratyczne państwo.

Cieszę się, że mogłem żyć w czasach, gdy to Polska była motorem zmian w tej części Europy. Czy jeszcze pamiętamy, że to nasze polskie ideały i nasze przemiany polityczne były inspiracją do absolutnie kluczowych przeobrażeń w znacznej części Europy? Czy jeszcze pamiętamy, że najpierw była Solidarność, a dopiero potem zburzenie Muru Berlińskiego? Nigdy w historii nie stało się to, co przydarzyło się nam: bez jednego strzału z karabinu, zmienili nam się wszyscy sąsiedzi: po NRD, Czechosłowacji i Związku Radzieckim dziś nie pozostał żaden ślad. 

Miałem wielką przyjemność oglądać, gdy okupacyjne wojska radzieckie (rosyjskie?) opuszczały terytorium Rzeczpospolitej. Mogliśmy w końcu sami decydować, że chcemy współtworzyć sojusz wojsk NATO

Niesamowity był też czas aspirowania do Unii Europejskiej. Z jednej strony przemodelowaliśmy właściwie całość polskiego prawodawstwa, by było ono zsynchronizowane z dyrektywami ówczesnej "Piętnastki". Z drugiej strony otworzyła się wtedy bezprecedensowa możliwość pozyskiwania funduszy inwestycyjnych, która sprawiła, że po latach zastoju, nasz kraj stał się jednym wielkim placem budowy.

W końcu, gdy 1 maja 2004 roku staliśmy się jednym z krajów UE byłem naprawdę z nas dumny. Od tego dnia w sposób szczególny czuję się w pełni Europejczykiem tak samo, jak Włoch, Hiszpan, Francuz czy Niemiec.

Potem nastała względna normalność: jak miliony Polaków chodziłem codziennie do pracy, płaciłem niemałe podatki, cieszyłem się naszymi sukcesami i złościłem porażkami. Cyklicznie chodziłem na wybory, by mieć swoich reprezentantów w Mieście, w Samorządzie Wojewódzkim, w Sejmie i Senacie, w Parlamencie Europejskim oraz próbowałem wybierać "swojego" Prezydenta.A dziś? Wiele wskazuje na to, że czas wolnej Polski przechodzi do historii. 


Demokratyczne instytucje stały się groteską. Konstytucja jest wielokrotnie łamana przez tych, którzy przysięgali jej wierność. Publiczna telewizja (i nie tylko ona) stała się tubą propagandową władzy z poziomem obrzydliwości, której nie powstydziłby się sławny Rzecznik Rządu z czasów Stanu Wojennego. Podzieliliśmy się na dwa plemiona, które są gotowe skoczyć sobie wzajemnie do gardeł. Pojęcie "dobra publicznego" przestało istnieć - liczy się jedynie interes partii, który definiuje tylko i wyłącznie jej przywódca. Na arenie międzynarodowej, w szczególności w Europie, staliśmy się dla wszystkich problemem (pewnie jedynie na Kremlu zacierają z radości dłonie).

Obym się mylił, ale na serio się obawiam, że staczamy się w stronę dyktaturyNie wiem, co będzie dalej. Jednak te 25 lat z hakiem, gdy Polska była wolnym, demokratycznym państwem będę do końca życia bardzo dobrze wspominał - tego mi nikt nie zabierze.
Pozdrawiam
niedziela, 1 lipca 2018

Antyewangelia bpa Zawitkowskiego

Piszę te słowa z bólem. Nie mam w zwyczaju krytykować biskupów. Są jednak takie chwile, gdy trzeba głośno i wyraźnie powiedzieć, że wywracanie do góry nogami Jezusowej Ewangelii, nawet, gdy robi to biskup, jest antyświadectwem, jest zgorszeniem, jest działaniem przeciwko Kościołowi.

Wczoraj bp Zawitkowski w Gietrzwałdzie wypowiedział między innymi takie słowa:

"...poprzysięgałem z Konopnicką i Nowowiejskim: "Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz", teraz sami sobie naplujemy. Nie będzie uchodźca rządził w moim domu, bo przysięgałem, że: "Twierdzą nam będzie każdy próg, tak nam dopomóż Bóg!" Więc przysięgi nie zmienię. A gdyby ktoś w moim domu krzyż zdjąć usiłował i dzieci nam germanił, to ten nie jest z Ojczyzny mojej. Dajcie nam żyć, pracować i modlić się spokojnie w rodzinnym domu, gdzie Panem jest Jezus, a Królową Jego Matka".

Wcześniej, w tej samej homilii (jeśli coś takiego można nazwać homilią) Biskup słusznie zauważył, iż: "Boga trzeba słuchać, a nie ludzi".

Ośmielę się więc bpowi Zawitkowskiemu przypomnieć:

Nigdzie w Ewangelii Jezus nie mówił:
  • że Polacy mają nienawidzić Niemców (lub kogokolwiek innego)
  • nie obiecywał życia, pracy i modlitwy spokojnej w rodzinnym domu, w Ojczyźnie
  • że chce być Panem Polski, a Jego Matka ma być czczona jako Królowa Naszego Narodu


A co rzeczywiście Jezus mówił?


Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie

Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.


Rota nie jest Ewangelią. Przysięganie na Boga, że nie będę pomagał potrzebującym, jest bluźnierstwem. Zamykanie Polski na naukę Jezusa jest publicznym zaprzeczeniem, że Jezus jest Panem, a Jego Matka naszą Królową - tym bardziej przykre, że stało się to w Jej Sanktuarium.Biblia po ślōnsku 6

Czytanie ze Ksiyngi Mōndrości

Śmierci Bōg niy uczyniōł i niy raduje sie z zogłady żyjōncych. 

Dyć stworzōł wszyjsko skuli tego, co by boło, a byty tego świata niosom zdrowie: niy ma we nich śmiercionośnyj trutki, ani władanio Otchłani na tyj ziymi. Bo sprowiedliwoś je niyśmiertelno.

Dlŏ niyśmiertelności Bōg stworzōł człowieka - uczyniōł go ôbrozym swyj włŏsnyj wieczności. A śmierć przylazła na świat  bez zŏwiść diŏbła i doświodczajom jij ci, kerzy do niego przinależom.


Dyć stworzōł wszyjsko skuli tego, co by boło


Czytanie ze Drugigo Listu Świyntego Pawła Japostoła do Koryntian

Bracia:
Podobnie, jak ôbfitujecie we wszyjsko, we wiara, w gŏdka, we wiedza, we wszelko gorliwoś, we nasze pszajanie ku wōm, toż byście i we ta łaska ôbfitowali.

Znocie przeca łaska Pona naszego, Jezusa Krystusa, kery tak, jak je bogaty, dlŏ wos stoł sie ubogi, coby wos swojōm biydom ubogacić.

Niy ô to idzie, coby innym ulżyć, a samymu sie narychtować utrŏpa, ale coby boło rōwno. Toż niych wasze dostatek przijdzie z pomocom ich potrzebom tak, coby ichnie bogactwo boło wom pomocom we waszych biydach, coby boło rōwno, jako stoji naszkryflane: "Niy mioł za wiela tyn, kery mioł dużo. Niy mioł za mało tyn, kery mioł niywiela".
Ôstōńcie z BogiymEtykiety

zdjęcia (1409) wiara (645) podróże (520) polityka (421) Pismo Św. (388) po ślonsku (297) rodzina (294) Śląsk (267) historia (223) humor (219) Kościół (184) zabytki (167) człowiek (165) Halemba (163) praca (160) sprawy społeczne (137) muzyka (109) Ruda Śląska (100) książka (100) gospodarka (98) ogród (79) filozofia (77) Grupa Poniedziałek (75) Jan Paweł II (73) sport (66) dziennikarstwo (50) miłosierdzie (48) święci (48) biurokracja (45) film (41) środowisko (40) muzeum (38) varia (31) Papież Franciszek (26) Szafarz (22) św. Jacek (19) teatr (17) dom (4) makro (2)