czwartek, 28 czerwca 2018

Niszczymy wolną Polskę

Jedną z niekwestionowanych (chyba, bo dziś już nic nie wiadomo) wartości, którą udało nam się w Polsce po roku 1989 odzyskać była demokracja, a także praworządność i tworzenie społeczeństwa obywatelskiego.

Wczoraj po raz kolejny demokratycznie wybrane władze naszego państwa zrobiły krok w stronę samozagłady.

Zmienianą ustawę o IPN należało poprawić, a właściwie nigdy nie powinna była być uchwalana. Jednak styl, w jakim to zrobiono świadczy, że nasze. pożal się Boże, elity polityczne za nic mają demokrację, powagę Sejmu i Senatu, ważność urzędu Prezydenta i szacunek do stanowionego prawa.

Jak można zwołać nadzwyczajne posiedzenie Parlamentu i w pół dnia przepchnąć przez dwie Izby ustawę, którą w kolejnych minutach podpisuje Prezydent? To przecież oznacza, że decyzja nie zapadła w tych gremiach. Nie było czasu na dyskusję, na zastanowienie się, na analizy, co to tworzone prawo oznacza i jakie będą jego konsekwencje.

Sejm, Senat, Prezydent stali się groteską, bezwolnym wypełnianiem czyjejś woli, maszynką do głosowania i podpisywania dekretów, na których treść nie mają żadnego wpływu.


Niszczymy wolną Polskę. Zaprzeczamy demokracji. Uczymy społeczeństwo braku szacunku do prawa  - bo jak szanować prawo tworzone przez organy państwa, które nie mają szacunku do samych siebie. Polskich obywateli mamy za nic.Sami niszczymy nasze własne państwo.

P.S. Żeby nie było wątpliwości, jeszcze raz napiszę: ustawa o IPN nigdy w ogóle nie powinna była powstać. Przyniosła Polsce wiele zła i trzeba było ją jak najszybciej wyrzucić do kosza, a jak się nie da - poprawić. Jak najszybciej nie może jednak oznaczać z zanegowaniem powagi R.P.P.S.2 Cieszę się, że Premier próbuje cokolwiek odzyskiwać z wcześniejszych dobrych relacji z Izraelem. Mam jednak nieodparte wrażenie, że jak w powiedzeniu Kisiela o socjaliźmie: polski rząd bohatersko walczy z problemami, które sam wcześniej stworzył. Przykro patrzeć

Zdjęcie ze statku, którym w lutym pływałem po Jeziorze Genezaret


niedziela, 24 czerwca 2018

Ewangelijo po ślōnsku #91

Podug Łukasza:

Za czasow Heroda, krola Judeji, żoł jedyn kapłan, co mioł na miano Zacharyjosz, z łoddziału Abiosza. Mioł łon żona z familije Aarona, kero wołali Elżbiyta. Ôboje byli fest sprawiedliwe wobec Boga i sprawowali sie recht podug wszyjskich przikŏzań i Pańskich przepisow. Nie mieli jednak dziecka, bo Elżbiyta boła niypłodno. Ôboje byli tyż już doś starzi. 

Zachariosz, jak prziszło na jego łoddział dran na służba kapłańsko, wywelowoł tak, jak boło we kapłańskim zwyczaju, wyńś do Pańskego przybytku i złożyć ôfiara kadzynio. Ôrŏz ôbjawioł mu sie janioł Pański, kery stoł po prawyj stronie ôłtarza kadzynio. Zlonk sie festelnie na tyn widok Zacharyjosz i strach go ôblecioł.

Toż janiol mu padoł: "Niy lynkej sie Zacharyjoszu, bo twoja prośba została wysuchano: twoja ślubno, Elżbiyta urodzi ci syna, kerymu dŏsz na miano Jon. Bydzie to dlŏ ciebie radoś i wesele i wielu z jego narodzyniŏ bydzie sie radować. Dyć bydzie ôn wielki w ôczach Pona. Wina i sycery pić niy bydzie, a już we ônie matki bydzie napełniony Duchym Świyntym. Mocka z dzieckow Izraela nawroci do Pona, ich Boga. Ôn sōm pōdzie przed Nim we duchu i mocy Elijosza, coby herca ôjcōw nakłonic ku dzieckom, a niyusuchliwych do bycia sprowiedliwymi, coby narychrować Ponu lud doskonały.


Grota Narodzynio św. Jana Krzciciela w Ain Karem S Panym Bogiym


Biblia po ślōnsku 5

Czytanie ze Ksiyngi proroka Jerymiosza

Za czasōw Jozjosza Pon sie do mie ôdezwoł z takom gŏdkōm: "Zanim żech cie wyrychtowoł w łonie matki, już żech cie znoł, poświynciōł żech cie, nim żeś sie urodziōł, ustanowioł żech cie prorokym dlo nacyjow".

Toż żech padoł: "Ô, Ponbóczku, dyć jŏ niy poradza gŏdać, bo żech je za mody!"  

Pon zaś mi ôdpedzioł: "Niy fandzŏl, żeś je za mody, bo pōdziesz kaj cie pośla i bydziesz gŏdać to, co ci kŏża. Nic sie niy boj, bo Jŏ je s tobōm, coby cie strzyc", padŏ Pon. 

I wyciong Pon rynka, tyknōł mojich wargow i mi padoł: "Toż dŏwōm moje słowa we twoje usta. Łobejrzij, dŏwōm ci dzisioj władza nad nacyjami i nad krōlestwami, cobyś wyrywoł i ôbaloł, cobyś niszczōł i bulył, byś budowoł i sadziōł".Czytanie ze Piyrszego Listu Świyntego Pyjtra Japostoła

Janioł


Roztomili:
Wy, mimo tego, że niy widzieliście Jezusa Krystusa, pszajecie Mu; terŏzki wierzycie w Niego, choć Go niy widzicie; a bydziecie sie radować festelnie i pełniom kwały, jak erbniecie cel waszyj wiary, zbawiynie dusz.

Nad tym zbawiyniym zaczli poszukiwania i badania proroki, te, kere przepowiadali przyszykowano dlŏ wos łaska. Badali ôni, kiej i na jaki mōmynt wskozywoł Duch Krystusa, kery boł w nich i przepowiadoł ciyrpiynia przeznaczone dlŏ Krystusa i potym majōnce nastōmpić uwielbiynia. Im tyż boło ôbjawione, że niy richtich im samym, a raczyj wōm miały służyć te sprawy, kere wōm ôbwieszczono bez tych, kerzy wōm głosiyli Ewangelijo mocom zesłanego z nieba Ducha Świyntego. Wejrzeć w te rzeczy kcieliby janioły.   

Ôstōńcie z Bogiymśroda, 20 czerwca 2018

U nas romantycznie

U nas na Halembie, w naszej okolicy zrobiło się ostatnio bardzo romantycznie:

Nowa ulica


Wezmę wysokie buty, kask na głowę i wyjdę wieczorem na romantyczny spacer.
Pozdrawiam
niedziela, 17 czerwca 2018

Biblia po ślōnsku 4

Czytanie ze Ksiyngi proroka Ezechiela

Tak gŏdŏ Pon Bōg: "Jŏ wezna tyż wiyrzchołek z wysokego cedru i zrobia s niego flanca, ze nojwiynkszych jego witkow ajchna chabina i ja posadza na gorze festelnyj i wielgij.

Na wielgij gorze izraelskij ja posadza. Ôna wypuści chabiny i wydŏ ôwoc, i wyłonaczy sie na piykny cedr. Ptŏki pod nim zamiyszkajōm i wszyjsko, co furgŏ schowo sie w ciyniu pod chabinami.

I wszyjske drzewa na dworze sie spokopiōm, że Jŏ je Pon, kery poniżo drzewo wielge, kery drzewo małe wywyższo, kery sprawio, że drzewo zielone zesycho i kery zieloność dowo drzewu suchymu. Jŏ Pon, to godom i to zrychtuja".

Drzewo


Czytanie ze Drugigo Listu Świyntego Pawła Japostoła do Koryntian

Bracia:
Mōmy ufność i wiymy, ze jak dugo dychōmy w ciele, sōm my pōntnikami, daleko ôd Pona. Dyć podug wiary, a niy skuli widzyniŏ sie sprawujymy. Mōmy tyż nadzieja i chcieliby my raczyj ôpuścić nasze ciało i stanōńć w ôbliczu Pona.

Bez toż kcymy sie mu przichlybić na jedno czy s Nim, czy daleko ôd Niego my sōm. A dyć wszyjscy muszymy sie zameldować przed Chrystusowym trybunołym, coby kożdy erbnōł geltak za to, jak my sie sprawowali w ciele: źle abo dobrze.Ôstōńcie z Bogiym
niedziela, 10 czerwca 2018

Biblia po ślōnsku 3

Czytanie ze Ksiyngi Rodzaju

Jak Adam zjŏd ze drzewa, Pan Bōg zawołoł na niego i sie spytoł: "Kaj żeś je?"
Ôn ôdpedzioł: " Usłyszoł żech Cie w ôgrodzie, zlynknōł żech sie boch je po nagu i żech sie skrył".
Padoł Bōg: "Fto ci pedzioł, żeś je po nagu? A może żeś zjŏd ze drzewa, z kerego żech ci zakŏzoł jeś?"
Chop ôdpedzioł: "Niywiasta, kero żeś kole mie postawiōł, dała mi ôwoc z tego drzewa i żech go zjod".
No toż Bōg padoł do niywiasty: "No i czymuś to zrobiyła?"
Niywiasta ôdpedziała: "Wōnż mie nakusiōł i zjadłach".

Wtedy Bōg pedzioł do wynża: "Skuli tego co żeś narŏbioł, być przeklynty miyndzy cołkōm gadzinom dōmowōm i dzikom. Bydziesz sie tera czołgoł na brzuchu, bydziesz żar maras do końca twojigo życiŏ.


Felezuja tera niyprzijaźń miyndzy ciebie a niywiasta, pomiyndzy twoje potomstwa, a jeji potomstwo. Ôno zmiażdży ci gowa, a ty piźniesz je we piynta.

Wonż


Czytanie ze Drugigo Listu Świyntego Pawła Japostoła do Koryntian

Bracia:
Mōmy tego samego ducha wiary, podug kerego ftoś napisoł: "Jo uwierzōł i beztōż żech przegŏdoł". My tyż wierzymy i beztōż gŏdōmy, bo wiymy, że Tyn, kery wskrzesiōł Jezusa, cuzamyn z Jezusym wrōci żywot tyż nom i koże nom sie meldować przed sobom razym z wami. Dyć wszyjsko to skuli wos, coby łaska, we keryj je pełno wdziynczności ôd wielu, pomnożała sie Bogu ku kwale.

Beztōż sie niy poddowomy, bo chociaż niszczy sie nosz człek zewnyntrzny, to jednak tyn, kery je we pojśrodku, ôdnowio sie z dnia na dziyń. Terŏzki nasze utrŏpiynia to je psinco, a szykujōm ône festelno kwała prziszłego wieku dlŏ nos, kerzy blikomy niy na to co widzialne, ale we to, co niywidzialne. Bo tyż to, co widzialne, przemijŏ, a to co niywidzialne trwŏ na wieki wiekōw.  

Wiymy przeca, że kiej nawet zniszczeje nasz przibytek doczesnego zamiyszkaniŏ, bydymy mieć miyszkanie ôd Boga, chałpa niy rynkom ludzkōm wyłōnaczōno, ino porzōndno na wieki we niebie.


Ôstōńcie z Bogiym

sobota, 9 czerwca 2018

Opłata emisyjna

Trzy dni temu Posłowie głosami partii rządzącej wprowadzili Polakom nowy podatek - opłatę emisyjną.

Za każdy litr paliwa, po wejściu ustawy w życie, będziemy płacić ok. 10 gr. więcej.

Benzyna podrożała już dużo wcześniej

Mam w związku z tym do niemiłosiernie nam panujących dwie prośby:

Po pierwsze, przestańcie pieprzyć o patriotyzmie, jeśli kolejnymi złodziejskimi podatkami obciążacie naród, który rzekomo tak bardzo kochacie.

Po drugie, nie róbcie z nas idiotów stwierdzeniami, że podatek nie będzie obciążał kupujących benzynę, tylko koncerny paliwowe. Pozdrawiam
piątek, 8 czerwca 2018

Adiunkt - Żebrak

Po spotkaniach służbowych w Toruniu, przed dalszą jazdą, usiadłem w restauracyjce, by zjeść obiad. Miejsce było bardzo sympatyczne - zaraz u stóp Mikołaja Kopernika.

W Toruniu na Rynku

Gdy czkałem na zamówione danie, podeszła do mnie Starsza Kobieta i poprosiła, czy nie mógłbym jej poratować jakąś kwotą.

Nie mam w zwyczaju dawać ludziom gotówki, więc grzecznie odmówiłem ale też zaraz dodałem, że mogę jej postawić obiad. Chwila wahania i jednak Pani się zgodziła. Dosiadła się do mojego stolika. Szczerze mówiąc, nie miałem wielkiej ochoty siedzieć z Żebraczką w restauracji, ale co było robić.

Pani, dla rozluźnienia atmosfery, zaczęła:
- Opowiem Panu dowcip.

Dowcip znałem, ale to był dopiero początek. Pani okazała się przemiłą osobą.

Całe życie pracowała na uczelni. Nie, nie pełniła tam funkcji pomocniczych. Osoba, która dziś jest zmuszona prosić na ulicy ludzi o wsparcie, była Nauczycielem Akademickim.

Dziś ma 70 lat i jest na emeryturze. Co miesiąc dostaje 1100 zł. Żyje samotnie. Ma małe mieszkanko - nawet nie drogie. Z tym, że ogrzewanie jest tam na prąd - z piecem akumulacyjnym. Zimą załącza piec o 12 w nocy, a potem nastawia budzik na 3.00, by go wyłączyć - w tych godzinach jest najtańsza taryfa. Szybko dodała, że ostatnia zima była dość łagodna, więc nie było tak źle.

Była w MOPS-ie, ale jej powiedzieli, że pomoc należy się dla tych, co mają poniżej 600 zł na osobę. Ks. Proboszcz stwierdził, że musi pomagać biednym rodzinom, a ona jest sama, to niech sobie sama radzi.

Nie, nie poddaje się. Dorabia w agencji reklamowej. Od każdego przedsiębiorcy, którego uda jej się namówić na zamieszczenie płatnej reklamy w kalendarzu, dostaje 10% od wartości zlecenia. Raz udało się jej zarobić nawet 50 zł.


Pomimo trudnej sytuacji, Pani Jola tryska humorem. Choć całe życie na Uczelni niewiele zarabiała - stąd ta niska dziś emerytura, ma ogromną satysfakcję, że wypuściła w świat rzesze studentów, którzy do dziś, jak tylko jest okazja się spotkać, zawsze są dla niej bardzo mili. Wielu z nich zajmuje dziś prestiżowe stanowiska.

Gadaliśmy chyba z godzinę i muszę powiedzieć, że dawno nie jadłem obiadu w tak zacnym towarzystwie. Tak się tylko zastanawiam, kim my jesteśmy? Co to za naród, który każe swojej elicie na starość żebrać na rynku miasta? 
Pozdrawiam


środa, 6 czerwca 2018

Siedzę sobie w Toruniu

Dziś sprawy zawodowe przywiały mnie do Torunia.

Jednak nie samą pracą człowiek żyje. Wieczorem w tutejszej katedrze znalazłem taki oto obrazek:

Siedzę sobie na ambonie

Tak mi się jakoś ta scenka spodobała.Pozdrowienia z Torunianiedziela, 3 czerwca 2018

Biblia po ślōnsku 2

Czytanie ze Ksiyngi Powtōrzōnego Prawa

Tak gŏdŏ Pon:
"Bydziesz dŏwoł pozōr na szabat, co by go świyncić, jak ci nakŏzoł Pon, Bŏg twōj. Szejś dni bydziesz tyroł i robiōł twoja robota, a dziyń siódmy je szabatym Pona, Boga twojego.

Niy bydziesz sie chytoł żŏdnyj roboty ani ty, ani twōj syn, ani twōj cera, ani twōj suga, ani twoja sużōnco, ani twōj wōł, ani twōj ôsioł, ani inkszo gowiydź, ani przibysz, kery je u cia we twojich bramach; coby sie ôdpoczli twōj niywolnik i twoja niywolnica tak, jak i ty. 

Pamiyntej, żeś boł niywolnikym w ziymi jegipskij i wykudzioł cie ôd nich Pon, Bŏg twōj, rynkom ciynżkōm i festelnym ramiyniym: bez toż nakŏzoł ci Pon, Bŏg twōj, dŏwać pozōr na szabat".

Czytanie ze Drugigo Listu Świyntego Pawła Japostoła do Koryntian

Bracia:

Bŏg, kery rozkŏzoł ćmokowi, coby zajaśnioł świotłym, blynduje w naszych hercach, coby ôświycić nos jasnościom poznonio kwały Bożyj na ôbliczu Jezusa Krystusa. 

Katedra w Szczecinie

Trzymomy zaś tyn skarb we glinianych naczyniach, coby ze Boga boła ta przeôgromniasto moc, a niy z nos. Porzōnd znoszymy ciyrpiynia, dyć niy poddŏwōmy sie zwontpiyniu; żyjymy we biydzie, dyć niy wajōmy; znoszymy prześladowania, dyć niy czujymy sie sami; ôbalajōm nos na ziym, dyć niy ginymy. Porzōnd noszymy w ciele naszym konanie Jezusa, coby życie jezusa ôbjawioło sie w naszym ciele.

Dyć porzōnd my, kere żyjymy, som my wydawani na śmierć skuli Jezusa, coby życie Jezusa ôbjawioło sie w naszym śmiertelnym ciele.Ôstōńcie z Bogiym 

piątek, 1 czerwca 2018

Dzień Dziecka w Betlejem

Maleństwu z poniższego zdjęcia, które spotkałem w Betlejem i wszystkim Dzieciom Świata życzę, by miały szczęśliwe dzieciństwo.

Dziecko w BetlejemPozdrawiamEtykiety

zdjęcia (1510) wiara (670) podróże (543) polityka (456) Pismo Św. (419) po ślonsku (318) rodzina (304) Śląsk (276) historia (227) humor (225) Kościół (192) człowiek (171) zabytki (171) Halemba (168) praca (166) sprawy społeczne (138) muzyka (114) książka (107) gospodarka (105) Ruda Śląska (100) filozofia (79) ogród (79) Grupa Poniedziałek (76) Jan Paweł II (75) sport (67) święci (54) dziennikarstwo (50) miłosierdzie (49) biurokracja (46) film (42) środowisko (42) muzeum (39) varia (32) Papież Franciszek (26) Szafarz (22) św. Jacek (21) teatr (17) dom (4) makro (2)